خرید, پیش خرید, معاوضه یکماه اخیر

 

رهن و اجاره یکماه اخیر