آمارگیر وبلاگ

جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیوننقشه بندرعباس
نقشه منطقه بندی شده بندرعباس


جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بابلسر و دریاک...90ميليون
-طبقه دهم
املاک بندر76107612221699ساعا
23/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 2120م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 65متر
املاک بندر76107612221699ساعا
23/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 56154ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 77متر
املاک بندر76107612221699ساعا
23/06/1393جزئیات


اسکلت نیمه تمام بندرعبا...
-طبقه پیلوت
املاک بندر76107612221699ساعا
23/06/1393جزئیات


زمین بندرعباس 67
املاک بندر76107612221699ساعا
23/06/1393جزئیات


اسکلت نیمه تمام بندرعبا...350ميليون
-زيربنا 112متر
املاک بندر76107612221699ساعا
15/06/1393جزئیات


مغازه بندرعباس 31154ميليون
-زيربنا 14متر
املاک بندر76107612221699ساعا
15/06/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس 53770ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
15/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...275ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاک بندر76107612221699ساعا
12/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...40م رهن 50ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک بندر76107612221699ساعا
12/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...30م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 60متر
املاک بندر76107612221699ساعا
11/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 2920م رهن 400ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 65متر
املاک بندر76107612221699ساعا
10/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...179.2ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 112متر
املاک بندر76107612221699ساعا
10/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...150ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 75متر
املاک بندر76107612221699ساعا
09/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 43136.5ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 105متر
املاک بندر76107612221699ساعا
08/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 43146.5ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 105متر
املاک بندر76107612221699ساعا
08/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 4824م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 65متر
املاک بندر76107612221699ساعا
08/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 55360ميليون
-طبقه دوم
املاک بندر76107612221699ساعا
08/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...136.5ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 105متر
املاک بندر76107612221699ساعا
08/06/1393جزئیات


زمین بندرعباس 67 26ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
08/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...10م رهن 1ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
املاک بندر76107612221699ساعا
06/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...40م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
املاک بندر76107612221699ساعا
06/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...42م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
املاک بندر76107612221699ساعا
06/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاک بندر76107612221699ساعا
06/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاک بندر76107612221699ساعا
06/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...228ميليون
-زيربنا 95متر
املاک بندر76107612221699ساعا
06/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...55م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک بندر76107612221699ساعا
04/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...20م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاک بندر76107612221699ساعا
04/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...134ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 74متر
املاک بندر76107612221699ساعا
01/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...60ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 60متر
املاک بندر76107612221699ساعا
01/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...238ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک بندر76107612221699ساعا
01/06/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 68 ...
املاک بندر76107612221699ساعا
01/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...190ميليون
-طبقه اول-زيربنا 95متر
املاک بندر76107612221699ساعا
30/05/1393جزئیات


سوئیت بندرعباس منطقه حو...80ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
29/05/1393جزئیات


مغازه بندرعباس 19
-طبقه همکف-زيربنا 17متر
املاک بندر76107612221699ساعا
27/05/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 0...420ميليون
-زيربنا 150متر
املاک بندر76107612221699ساعا
27/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...162ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 85متر
املاک بندر76107612221699ساعا
27/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...65ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 78متر
املاک بندر76107612221699ساعا
27/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...85ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 78متر
املاک بندر76107612221699ساعا
27/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...55ميليون
-زيربنا 87متر
املاک بندر76107612221699ساعا
26/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...43ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 85متر
املاک بندر76107612221699ساعا
26/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 27191ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 87متر
املاک بندر76107612221699ساعا
26/05/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس 5430م رهن 1.5م اجاره
املاک بندر76107612221699ساعا
26/05/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 27...110ميليون
-زيربنا 30متر
املاک بندر76107612221699ساعا
23/05/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...30م رهن 1.2ت اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 148متر
املاک بندر76107612221699ساعا
23/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 58130ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 77متر
املاک بندر76107612221699ساعا
23/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...220ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 75متر
املاک بندر76107612221699ساعا
23/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...70ميليون
-طبقه اول-زيربنا 50متر
املاک بندر76107612221699ساعا
23/05/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 61 ...672ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
23/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...225ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 75متر
املاک بندر76107612221699ساعا
21/05/1393جزئیات


زمین بندرعباس 42
املاک بندر76107612221699ساعا
18/05/1393جزئیات


زمین بندرعباس 42230ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
18/05/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 51 ...
املاک بندر76107612221699ساعا
05/05/1393جزئیات


زمین رودان (دهبارز) رود...55ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
26/04/1393جزئیات


زمین رودان (دهبارز) منط...55ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
23/04/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 53 ...580ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
01/04/1393جزئیات


زمین بندرعباس عدالت۱
املاک بندر76107612221699ساعا
31/03/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه شهر...55ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
19/03/1393جزئیات


زمین لنگرود علی آباد 33ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
18/03/1393جزئیات


زمین رودان (دهبارز) منط...300ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
27/01/1393جزئیات


زمین بندرعباس امام موسی...
املاک بندر76107612221699ساعا
16/10/1392جزئیات


زمین لنگرود علی آباد28.85ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
28/08/1392جزئیات


زمین لنگرود علی آباد28.85ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
19/08/1392جزئیات


زمین لنگرود علی آباد28.8ميليارد
املاک بندر76107612221699ساعا
18/08/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...15ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
28/07/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...15ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
27/07/1392جزئیات


زمین بندرعباس روبروی صد...4ميليون
املاک ایربند-چهار راه مرادی2245321-9179021
22/07/1392جزئیات


زمین مشهد شهر جدید کلبه...8ميليون
بازیار09172108799
21/07/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 43 ...280ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
15/07/1392جزئیات


زمین مشهد شهر جدید کلبه...8ميليون
بازیار09159120295
09/07/1392جزئیات


زمین اسالم خلیفه آباد گ...250ميليون
محمدرضایزدان نژادلمر
04/07/1392جزئیات


زمین ایوانکی ملک زینل525ميليون
سعیدی0125318467
29/06/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...70ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
13/06/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 68 ...260ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
13/06/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 3- ...336ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
12/06/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...4.5ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
06/06/1392جزئیات


زمین شیراز صدرا180ميليون
mojtaba rahimi09397618282
06/06/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 55 ...11.28ميليارد
جعفری09173583277
05/06/1392جزئیات


زمین چشمه سبز (کوغر) من...
امیررضا طغرلی09132984947
02/06/1392جزئیات


زمین رودان (دهبارز) منط...350ميليون
-طبقه پیلوت
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


زمین بیکا منطقه حومه شه...140ميليون
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


زمین بیکا منطقه حومه شه...30ميليون
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...133ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
10/05/1392جزئیات


زمین بندر‌انزلی منطقه250ميليون
نادر09173601053
09/05/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 68 ...
املاک بندر76107612221699ساعا
05/05/1392جزئیات


زمین قشم منطقه حومه شهر...294ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
03/05/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 67 ...2ميليارد
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 43 ...600ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
16/04/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 42 ...600ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
13/04/1392جزئیات


اسکلت نیمه تمام بندرعبا...
املاک بندر76107612221699ساعا
19/03/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس 123100ميليون
-زيربنا 100متر
املاک بندر76107612221699ساعا
19/03/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612221699ساعا
31/02/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612221699ساعا
31/02/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...74ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 57متر
املاک بندر76107612221699ساعا
31/02/1392جزئیات