آمارگیر وبلاگ

جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیوننقشه بندرعباس
نقشه منطقه بندی شده بندرعباس


جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بندرعباس منطقه...134ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 65متر
املاک بندر76107612221699ساعا
05/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...15م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612221699ساعا
05/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...15م رهن 600ت اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 85متر
املاک بندر76107612221699ساعا
05/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...183ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 60متر
املاک بندر76107612221699ساعا
05/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...18م رهن 500م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 83متر
املاک بندر76107612221699ساعا
05/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...312ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 156متر
املاک بندر76107612221699ساعا
05/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...50م رهن 600ت اجاره
-طبقه پنجم
املاک بندر76107612221699ساعا
05/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...55م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612221699ساعا
05/05/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 51 ...
املاک بندر76107612221699ساعا
05/05/1393جزئیات


کارخانه بندرعباس منطقه ...200ميليون
-طبقه همکف
املاک بندر76107612221699ساعا
05/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...252ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک بندر76107612221699ساعا
30/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...174ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 87متر
املاک بندر76107612221699ساعا
29/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...150ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
املاک بندر76107612221699ساعا
29/04/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 16 ...1.36ميليارد
املاک بندر76107612221699ساعا
29/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 16...25م رهن
-زيربنا 10متر
املاک بندر76107612221699ساعا
29/04/1393جزئیات


زمین رودان (دهبارز) رود...55ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
26/04/1393جزئیات


مغازه بندرجاسک منطقه
-طبقه همکف-زيربنا 130متر
املاک بندر76107612221699ساعا
26/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...140ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
املاک بندر76107612221699ساعا
25/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 27...30م رهن 6م اجاره
-زيربنا 70متر
املاک بندر76107612221699ساعا
25/04/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 5...150م رهن
-زيربنا 200متر
املاک بندر76107612221699ساعا
25/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 22...84ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 12متر
املاک بندر76107612221699ساعا
23/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...190ميليون
-زيربنا 95متر
املاک بندر76107612221699ساعا
23/04/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...120ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 70متر
املاک بندر76107612221699ساعا
23/04/1393جزئیات


زمین رودان (دهبارز) منط...55ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
23/04/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 16 ...130ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
23/04/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 27 ...237.5ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
22/04/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...
-زيربنا 1532متر
املاک بندر76107612221699ساعا
21/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...328ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 160متر
املاک بندر76107612221699ساعا
21/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 25...180ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 18متر
املاک بندر76107612221699ساعا
21/04/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 4...384ميليون
-زيربنا 140متر
املاک بندر76107612221699ساعا
20/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 51...12م رهن 1.5ت اجاره
املاک بندر76107612221699ساعا
18/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 51...8م رهن
املاک بندر76107612221699ساعا
18/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...286ميليون
-زيربنا 130متر
املاک بندر76107612221699ساعا
18/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...225ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 125متر
املاک بندر76107612221699ساعا
18/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...298.3ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 157متر
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...315ميليون
-زيربنا 175متر
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...67ميليون
-زيربنا 75متر
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 3...270ميليون
-زيربنا 150متر
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 6...480ميليون
-زيربنا 240متر
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه ح...65ميليون
-زيربنا 400متر
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 31...112ميليون
-طبقه همکف
املاک بندر76107612221699ساعا
14/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...45م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 60متر
املاک بندر76107612221699ساعا
14/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...15م رهن 700ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
املاک بندر76107612221699ساعا
12/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...15م رهن 700ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک بندر76107612221699ساعا
12/04/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 16 ...144ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
12/04/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...1.1ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 60متر
املاک بندر76107612221699ساعا
12/04/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...900ميليون
-زيربنا 300متر
املاک بندر76107612221699ساعا
12/04/1393جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 21...15م رهن 1م اجاره
-زيربنا 15متر
املاک بندر76107612221699ساعا
12/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس بلوار...145ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 100متر
املاک بندر76107612221699ساعا
10/04/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...30م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 75متر
املاک بندر76107612221699ساعا
10/04/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...15ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
28/07/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...15ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
27/07/1392جزئیات


ویلایی رودان (دهبارز) م...120ميليون
-زيربنا 143متر
سجاد صالحی07664227067-093
12/07/1392جزئیات


زمین اسالم خلیفه آباد گ...250ميليون
محمدرضایزدان نژادلمر
04/07/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...400ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 100متر
املاک بندر76107612221699ساعا
31/05/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...104ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 58متر
املاک بندر76107612221699ساعا
31/05/1392جزئیات


آپارتمان رودان (دهبارز)...51ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 85متر
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


زمین بیکا منطقه حومه شه...140ميليون
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


زمین بیکا منطقه حومه شه...30ميليون
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


زمین رودان (دهبارز) منط...350ميليون
-طبقه پیلوت
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...150ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 75متر
املاک بندر76107612221699ساعا
30/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه پنجم
املاک بندر76107612221699ساعا
29/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...65ميليون
-طبقه اول-زيربنا 43متر
املاک بندر76107612221699ساعا
25/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...55ت رهن 300ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاک بندر76107612221699ساعا
25/04/1392جزئیات


مغازه میناب منطقه حومه ...
-طبقه اول
املاک بندر76107612221699ساعا
24/04/1392جزئیات


مغازه میناب منطقه 21 چه...
-طبقه اول
املاک بندر76107612221699ساعا
23/04/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه ح...220ميليون
-زيربنا 130متر
املاک بندر76107612221699ساعا
23/04/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 67 ...2ميليارد
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس 65
املاک بندر76107612221699ساعا
17/04/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 43 ...600ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
16/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...142ميليون
-طبقه اول-زيربنا 89متر
املاک بندر76107612221699ساعا
16/04/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 3...1ميليون
-زيربنا 240متر
املاک بندر76107612221699ساعا
16/04/1392جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 40...160ميليون
-طبقه همکف
املاک بندر76107612221699ساعا
13/04/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 42 ...600ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
13/04/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...93ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
املاک بندر76107612221699ساعا
13/04/1392جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 68...112ميليون
-طبقه اول-زيربنا 16متر
املاک بندر76107612221699ساعا
11/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...117ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 98متر
املاک بندر76107612221699ساعا
09/04/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...177ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 82متر
املاک بندر76107612221699ساعا
08/04/1392جزئیات


مغازه قشم سیتی سنتر ۲140ميليون
املاک بندر76107612221699ساعا
08/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...10ت رهن 600ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 68متر
املاک بندر76107612221699ساعا
05/04/1392جزئیات


ساختمان بافت شهرک گلهای...200ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 188متر
محمد رضا شمسی09136217456
29/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه چهار-زيربنا 115متر
املاک بندر76107612221699ساعا
25/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه پنجم-زيربنا 63متر
املاک بندر76107612221699ساعا
23/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...40م رهن 50ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
املاک بندر76107612221699ساعا
19/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612221699ساعا
19/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...178.5ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
املاک بندر76107612221699ساعا
19/03/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس 123100ميليون
-زيربنا 100متر
املاک بندر76107612221699ساعا
19/03/1392جزئیات


اسکلت نیمه تمام بندرعبا...
املاک بندر76107612221699ساعا
19/03/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 0...480ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 220متر
املاک بندر76107612221699ساعا
19/03/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس امیرآبا...340ميليون
-زيربنا 120متر
املاک بندر76107612221699ساعا
16/03/1392جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 51...194.22ميليون
-طبقه اول-زيربنا 17متر
حسن بهروز09171981828
07/03/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...74ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 57متر
املاک بندر76107612221699ساعا
31/02/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612221699ساعا
31/02/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76107612221699ساعا
31/02/1392جزئیات


سوئیت بندرعباس منطقه 61...2ت رهن 150ت اجاره
-طبقه همکف
املاک بندر76107612221699ساعا
31/02/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...25ت رهن 700ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاک بندر76107612221699ساعا
31/02/1392جزئیات


آپارتمان قشم سام وزال148ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 93متر
املاک بندر76107612221699ساعا
28/02/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...121ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 67متر
املاک بندر76107612221699ساعا
24/02/1392جزئیات


آپارتمان اصفهان چمران154ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 77متر
حاجیان09132659239
22/02/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...27ت رهن
-طبقه دوم-زيربنا 45متر
املاک بندر76107612221699ساعا
21/02/1392جزئیات