آمارگیر وبلاگ

جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیوننقشه بندرعباس
نقشه منطقه بندی شده بندرعباس


جدیدترین ملکهای ثبت شده


زمین بندرعباس 67
-زيربنا 250متر
املاک بندر76109175466103
14/07/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس 1717م رهن
املاک بندر76109175466103
14/07/1393جزئیات


ساختمان بندرعباس 54600ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 300متر
املاک بندر76109175466103
05/07/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس 14
-طبقه همکف
املاک بندر76109175466103
05/07/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس 29
املاک بندر76109175466103
05/07/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 1417م رهن 50ت اجاره
-طبقه چهار-زيربنا 85متر
املاک بندر76109175466103
05/07/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 2142ميليون
-طبقه اول-زيربنا 119متر
املاک بندر76109175466103
05/07/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 35171ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 132متر
املاک بندر76109175466103
05/07/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 55135ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 69متر
املاک بندر76109175466103
05/07/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 56145ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 82متر
املاک بندر76109175466103
05/07/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 60142ميليون
-طبقه پنجم
املاک بندر76109175466103
05/07/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 44160ميليون
-طبقه اول-زيربنا 74متر
املاک بندر76109175466103
26/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 16180ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76109175466103
26/06/1393جزئیات


آپارتمان بابلسر و دریاک...90ميليون
-طبقه دهم
املاک بندر76109175466103
23/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 2120م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 65متر
املاک بندر76109175466103
23/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 56154ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 77متر
املاک بندر76109175466103
23/06/1393جزئیات


زمین بندرعباس 67
املاک بندر76109175466103
23/06/1393جزئیات


اسکلت نیمه تمام بندرعبا...
-طبقه پیلوت
املاک بندر76109175466103
23/06/1393جزئیات


اسکلت نیمه تمام بندرعبا...350ميليون
-زيربنا 112متر
املاک بندر76109175466103
15/06/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس 53770ميليون
املاک بندر76109175466103
15/06/1393جزئیات


مغازه بندرعباس 31154ميليون
-زيربنا 14متر
املاک بندر76109175466103
15/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...275ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاک بندر76109175466103
12/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...40م رهن 50ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک بندر76109175466103
12/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...30م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 60متر
املاک بندر76109175466103
11/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 2920م رهن 400ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 65متر
املاک بندر76109175466103
10/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...179.2ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 112متر
املاک بندر76109175466103
10/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...150ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 75متر
املاک بندر76109175466103
09/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...136.5ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 105متر
املاک بندر76109175466103
08/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 43136.5ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 105متر
املاک بندر76109175466103
08/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 43146.5ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 105متر
املاک بندر76109175466103
08/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 4824م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 65متر
املاک بندر76109175466103
08/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس 55360ميليون
-طبقه دوم
املاک بندر76109175466103
08/06/1393جزئیات


زمین بندرعباس 67 26ميليون
املاک بندر76109175466103
08/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...40م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
املاک بندر76109175466103
06/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاک بندر76109175466103
06/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاک بندر76109175466103
06/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...42م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
املاک بندر76109175466103
06/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...10م رهن 1ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
املاک بندر76109175466103
06/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...228ميليون
-زيربنا 95متر
املاک بندر76109175466103
06/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...55م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک بندر76109175466103
04/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...20م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاک بندر76109175466103
04/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...60ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 60متر
املاک بندر76109175466103
01/06/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 68 ...
املاک بندر76109175466103
01/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...238ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک بندر76109175466103
01/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...134ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 74متر
املاک بندر76109175466103
01/06/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...190ميليون
-طبقه اول-زيربنا 95متر
املاک بندر76109175466103
30/05/1393جزئیات


سوئیت بندرعباس منطقه حو...80ميليون
املاک بندر76109175466103
29/05/1393جزئیات


مغازه بندرعباس 19
-طبقه همکف-زيربنا 17متر
املاک بندر76109175466103
27/05/1393جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 0...420ميليون
-زيربنا 150متر
املاک بندر76109175466103
27/05/1393جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...162ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 85متر
املاک بندر76109175466103
27/05/1393جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...15ميليون
افشار 09364071402
28/07/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه حوم...15ميليون
املاک بندر76109175466103
27/07/1392جزئیات


ویلایی رودان (دهبارز) م...120ميليون
-زيربنا 143متر
سجاد صالحی07664227067-093
12/07/1392جزئیات


زمین اسالم خلیفه آباد گ...250ميليون
محمدرضایزدان نژادلمر
04/07/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...400ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 100متر
املاک بندر76109175466103
31/05/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...104ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 58متر
املاک بندر76109175466103
31/05/1392جزئیات


آپارتمان رودان (دهبارز)...51ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 85متر
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


زمین بیکا منطقه حومه شه...140ميليون
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


زمین بیکا منطقه حومه شه...30ميليون
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


زمین رودان (دهبارز) منط...350ميليون
-طبقه پیلوت
سجاد صالحی07664227067-093
10/05/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...150ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 75متر
املاک بندر76109175466103
30/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه پنجم
املاک بندر76109175466103
29/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...65ميليون
-طبقه اول-زيربنا 43متر
املاک بندر76109175466103
25/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...55ت رهن 300ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاک بندر76109175466103
25/04/1392جزئیات


مغازه میناب منطقه حومه ...
-طبقه اول
املاک بندر76109175466103
24/04/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه ح...220ميليون
-زيربنا 130متر
املاک بندر76109175466103
23/04/1392جزئیات


مغازه میناب منطقه 21 چه...
-طبقه اول
املاک بندر76109175466103
23/04/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 67 ...2ميليارد
املاک بندر76109175466103
17/04/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس 65
املاک بندر76109175466103
17/04/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 3...1ميليون
-زيربنا 240متر
املاک بندر76109175466103
16/04/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 43 ...600ميليون
املاک بندر76109175466103
16/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...142ميليون
-طبقه اول-زيربنا 89متر
املاک بندر76109175466103
16/04/1392جزئیات


زمین بندرعباس منطقه 42 ...600ميليون
املاک بندر76109175466103
13/04/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...93ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
املاک بندر76109175466103
13/04/1392جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 40...160ميليون
-طبقه همکف
املاک بندر76109175466103
13/04/1392جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 68...112ميليون
-طبقه اول-زيربنا 16متر
املاک بندر76109175466103
11/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...117ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 98متر
املاک بندر76109175466103
09/04/1392جزئیات


مغازه قشم سیتی سنتر ۲140ميليون
املاک بندر76109175466103
08/04/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...177ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 82متر
املاک بندر76109175466103
08/04/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...10ت رهن 600ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 68متر
املاک بندر76109175466103
05/04/1392جزئیات


ساختمان بافت شهرک گلهای...200ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 188متر
محمد رضا شمسی09136217456
29/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه چهار-زيربنا 115متر
املاک بندر76109175466103
25/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...
-طبقه پنجم-زيربنا 63متر
املاک بندر76109175466103
23/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76109175466103
19/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...178.5ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
املاک بندر76109175466103
19/03/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس 123100ميليون
-زيربنا 100متر
املاک بندر76109175466103
19/03/1392جزئیات


اسکلت نیمه تمام بندرعبا...
املاک بندر76109175466103
19/03/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...40م رهن 50ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
املاک بندر76109175466103
19/03/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس منطقه 0...480ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 220متر
املاک بندر76109175466103
19/03/1392جزئیات


ویلایی بندرعباس امیرآبا...340ميليون
-زيربنا 120متر
املاک بندر76109175466103
16/03/1392جزئیات


مغازه بندرعباس منطقه 51...194.22ميليون
-طبقه اول-زيربنا 17متر
حسن بهروز09171981828
07/03/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...74ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 57متر
املاک بندر76109175466103
31/02/1392جزئیات


سوئیت بندرعباس منطقه 61...2ت رهن 150ت اجاره
-طبقه همکف
املاک بندر76109175466103
31/02/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76109175466103
31/02/1392جزئیات


ساختمان بندرعباس منطقه ...126ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76109175466103
31/02/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...25ت رهن 700ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاک بندر76109175466103
31/02/1392جزئیات


آپارتمان قشم سام وزال148ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 93متر
املاک بندر76109175466103
28/02/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...121ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 67متر
املاک بندر76109175466103
24/02/1392جزئیات


آپارتمان اصفهان چمران154ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 77متر
حاجیان09132659239
22/02/1392جزئیات


آپارتمان بندرعباس منطقه...27ت رهن
-طبقه دوم-زيربنا 45متر
املاک بندر76109175466103
21/02/1392جزئیات